Android Developer (Mobile Apps, Java)

Android Developer (Mobile Apps, Java)

YOUR SKILLS AND EXPERIENCE – YÊU CẦU CÔNG VIỆC ● Có kinh nghiệm lập trình Android, hoặc PHP từ 2 năm trở lên ● Thành thạo ngôn ngữ Java (OOP),...