iOS Mobile Apps Dev (Objective C/swift)

iOS Mobile Apps Dev (Objective C/swift)

YOUR SKILLS AND EXPERIENCE YÊU CẦU CÔNG VIỆC ● Trình độ Đại chuyên ngành CNTT hoặc các chứng chỉ tương đương trở lên. ● Có kinh nghiệm lập trình iOS...